torsdag 20. november 2008

Speling november og desember
Til aspirantar, hovudkorps og føresette!
Fyresdal Musikkorps

Liste over ulike spelingar og oppgåver fram til jol.
dag og dato
tid
kven

Torsdag 27.11.
Kl. 17.00
Vi pyntar jolenek.
Alle

Fredag 28.11.
Kl. 18.00:
Jolegrantenning i sentrum.
Møt fram kl. 17.30!
Alle
NB! Gjerne nisseluer!

Sundag 30.11.
Kl. 17.00:
Jolegrantenning på Veum.
Møt fram kl. 16.45!
Alle

Onsdag 03.12.
Kl. 18.00:
Kransekakebasar!!
Vi spelar ute/inne frå kl.17.45.
Konsert kl.18.30.
Alle
NB! Korpsgenser.

Fredag 05.12.
Kl. 12.00
Jolemarknad på POS
Aspirantar

Kl. 17.00:
Nye Joker
Møt fram 16.45!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

Kl. 18.00:
Hauggrend Nye
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

Torsdag 11.12.
Kl. 17.00:
Heggland Daglegvare
Møt fram kl. 16.45!
Lita gruppe frå ungdomsskulen


Laurdag 13.12.
Kl. 11.30
Øving i kyrkja.
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)
Kl. 13.30
Jolemarknad i sentrum.

Alle
Sundag 14.12.
Kl. 18.00:
Me syng og spelar jola inn.
Møt fram kl. 17.30!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)
NB! Uniform!

Onsdag 24.12.
Kl. 15.00:Spele på POS.
Lita gruppe.
Kl. 16.15: I kyrkja.
Møt fram kl. 15.45!
Hovudkorps
(Alle utanom aspirantar)

OBS! Det blir inga øving (gjeld alle), torsdag 4.12. og torsdag 18.12.
Sosialt samvere på fyrste øvinga etter nyttår, torsdag 08.01.2009


.

Referat årsmøte 2008

Fyresdal Musikkorps

Referat frå årsmøte

Stad: Musikksalen på Gimle
Dag og dato: Torsdag 23.10.2008
Klokkeslett: Kl.18.00
Frammøtte: 36

Årsmøtet opna som vanleg med musikk av både aspirantar og hovudkorps.


Saker:
1. Val av møteleiar
Møteleiar vart Åse Tovslid

2. Val av referent
Referent vart Else Berit Mandt Gaaren.

3. Godkjenning av innkalling.
Innkallinga vart godkjend.

4. Rekneskap / driftsbudsjett.
Rekneskapet vart godkjend.

5. Årsmelding
Årsmeldinga vart godkjend.
Tillegg: Vi har søkt Gjensidige-fondet om kr.260 000, men vi må vente til i desember for å få svar på dette.

6. Val
Forutan kasserar og skrivar, så var resten av styret på val.
Vi trudde eigentleg ein ny leiar var klar, men på møtet enda vi opp med ingen kandidatar.
Åse sa seg difor viljug til å sitje eit år til. Bravo!!

Resultatet av valet vart slik:
Leiar: Åse Tovslid (2008 – 2009)
Nestleiar: Trygve Jarle Nedrebø (2008 – 2010)
Kasserar: Rob Saly (2007 – 2009)
Skrivar: Else Berit Mandt Gaaren (2007 – 2009)
Styremedlem: Inger Nome ( 2008 – 2010)1. vara: Elin Skålid (2008 – 2009)
2. vara: Anette Gustavson (2008 – 2009)
Arr. komité: Turid Tislevoll (2008 – 2009)
Angela Gjersund (2008 –2009)
Erna Rydland (2008 – 2009)
Lisbeth Berge (2008 – 2009)
Instrumentforvaltar: Trygve Jarle Nedrebø (2008 – 2009)

Materialforvaltar: Tove Songøygard (2008 – 2009)

Valkomité: Torunn Storøygard (2008 – 2009)
Tone Wøllestad (2008 – 2009)

7. Årsmøtesaker
v Kontingenten
Kontingenten har lege på dei same satsane i fleire år, og desse ser slik ut:
o Medlem: kr.600
o Sysken: kr. 400
o Student: kr. 300

Framlegg til vedtak: Vi aukar med kr.100 i kvar av satsane.

Vedtak: Vi aukar med kr.100 i kvar av satsane.

8. Årsplan
Merknad til 1.11.: Juniorane er medlemer av hovudkorpset.
11.12.: Denne datoen er litt uviss.
I høve til seminar: Kan bruke delar av ungdomsskulen til overnatting. Datoen er noko uviss av di VT-stemnet ikkje er datobestemt ennå.
Vest-Telemark-stemnet: Haukeli-Edland står som arrangørar, men datoen er ikkje bestemt.
Ynskje frå føresette: Passar betre å ha fyrste øvinga på hausten på ein torsdag enn i ei helg.
Må få inn speling i Hauggrend på planen.
Endring i øvingane: Viktig å gje greie meldingar om endringar. Bruk e-post eller SMS.

9. Budsjett
Spørsmål: Finst det instrumentfond vi kan søkje om støtte frå?
Svar: Blir gjeve støtte bare til skulekorps og vi er registrert som eit blanda korps.
Det vert søkt om frifondsmiddel, og i dette ligg det óg instrumentfond.
Vi ynskjer å kjøpe inn nokre nye uniformer, men kvar uniform kostar 4-5000 kr.
Budsjettet vart godkjend.

10. Evt.
v Tiltak for å få pengar i kassa:
Selje kakeboksar og jolenek.
Dugnadsarbeid på Dyrsku`n.
Kiosksal på Bygdedagen.

v Rekruttering
· Lage ein strategi for rekruttering.
· Å få 3-4 nye kvart år er kanskje realistisk.
· Ikkje la ungane slutte midt i året, men vente til jol eller til våren.
· Viktig å inspirere til øving slik at dei fortare får meistringskjensle.
· Kanskje øve med playback og hefte. Viktig å dele musikk med kvarandre.
· La ungane få prøve seg på fleire instrument.
· Ha foreldremøte på hausten og kanskje på våren.Til slutt vart det gåver og takk til Rodney for det gode arbeidet han gjer, og til Åse og Torunn for innsatsen i styret.
(Nå vart ikkje gåva til Åse ei ”sluttpakke” likevel, men heller ei ny ”startpakke” til å halde fram eit år til.)


Ref. Else Berit

Årsmelding 2007-2008

Styret har hatt fylgjande samansetjing:

Leiar: Åse Kathrine Tovslid
Nestleiar: Trygve Jarle Nedrebø
Kasserar: Rob Saly
Skrivar: Else Berit Mandt Gaaren
Styremedlem: Torunn Storøygard.

1. varamedlem: Elin Skålid
2. varamedlem: Ansgar Johre

Representantar frå korpset: Serine Sundgot og Jaran Gustavson.
Vara: Anne Helene Johre og Jan Henrik Storøygard Lie.

Arrangementkomite: Torunn Storøygard, Tone Wøllestad, Marit Van Delft,
Anne Britt Sundgot og Inger N. Nome.
Instrumentforvaltar: Trygve Jarle Nedrebø.
Materialforvaltar: Tove Songøygard.
Valkomite: Turid N. Tislevoll og Angela Gjersund.
.
Styret har hatt 8 møte sidan forrige årsmøte.
Hovudsaka for styret dette året har vore å leggje opp til korpstur, våren 2008. Turen skulle vere for juniorar og hovudkorps.
Ein eigen turkomité såg på alternative stader å reise til.
Det vart bestemt at turen i år skulle vere ein festivaltur, og etter kvart vart det óg bestemt at Kviteseid Hornmusikk skulle vere med.
Elles var planen at styret skulle arbeide med vedtekter for Fyresdal Musikkorps, men dette har det ikkje blitt tid til.
I tillegg til sjølve styret, så har arrangementkomitéen hatt nokre møte i høve til dei ulike arrangementa.


Korpset har delteke på fylgjande arrangement:

Haust 2007
21.-23.09.: Raulandstur
29.09.: Konsert
15.11.: Årsmøte
24.-25.11.: Seminar i Kviteseid (hovudkorps og junior)
30.11.: Jolegrantenning i sentrum.
01.12.: Jolegrantenning i Hauggrend
02.12.: Jolegrantenning på Veum.
05.12.: Kransekakebasar.
13.12.: Jolegrantenning i Hegglandsgrend.
16.12.: ”Me syng og spelar jola inn” i Moland kyrkje.
24.12.: Speling på POS og i kyrkja.

Vår 2008
08.03.: Vest-Telemark stemne i Flatdal.
17.05.: Speling i kyrkja, i toget og på folkefesten.
07.06.: Speling på bygdedagen.
20.-24.06.: Nordsø Festivalen 2008 Blokhus, Danmark

Haust 2008
17.08.: Korpsøving og mimrekveld saman med Kviteseid.
Grilling i Bryggjeparken.
08.10.: Spele for kronprinsparet i Øyskogen
23.10.: Årsmøte

Årsmøtet i 2007 vart halde 11.november i musikksalen på Gimle.

Kransekakebasaren 5.desember gav korpset ei netto inntekt på heile kr.38 000.

Vest-Telemark stemnet, 8.mars, vart lagt opp som eit seminar og ikkje som eit tradisjonelt stemne.

I høve til at Kviteseid Hornmusikk skulle vere med på festival, så blei det lagt opp til fleire fellesøvingar saman med dei.

Og det som då vil bli hugsa best dette året er sjølvsagt festivalen i Blokhus, Danmark,20.-24. juni. Turen vart vellukka både sosialt og spelemessig.

Resultatet på Nordsøfestivalen blei:
1.plass i programkonkurransen
2.plass i prima vista konkurransen
4.plass i gatemarsjkonkurransen
Samanlagt blei vi (Fyresdal + Kviteseid) ”Allroundmestere 2008”. Vi fekk óg gleda av å opne sirkusførestillinga der det var eit publikum på 600-700 personar. Det var fyrste gong eit korps hadde fått spele på sirkuset.
Til denne turen fekk korpset kr.16 000 i tilskot frå kommunen. Supert!!

Ei anna stor hending i 2008 var 8. oktober då Fyresdal hadde kongelege gjester på vitjing. Saman med Fyresdal Familiekor så vart Fyresdal Musikkorps inviterte til å spele for kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Magnus i Øyskogen. Der kunne spelarar, føresette og andre frammøtte glede seg over rosen og reklama kronprinsen gav korpset ved så raust å uttale: ”Det er ingen overdrivelse å si ar dere er flinke til å spille”.
To representantar frå korpset var óg inviterte til lunsj på Fyresdal Vertshus.

Elles har korpset distribuert telefonkatalogar i år óg, noko som har gjeve korpset ei inntekt på oml. kr. 5000.


TUSEN TAKK TIL:
Rodney for innsatsen han gjer for alle medlemene, og for den stoltheten og gleda han syner når korpset spelar bra.

Trygve Jarle som framleis stiller opp som vikar.

Medlemer og føresette for speling, dugnadsarbeid og evt.annan innsats for korpset.

Styret

onsdag 19. november 2008

Korpsaktivitetar november og desember

Vi skal selje julenek i år og, desse må pyntast. Dette skal vi gjere torsdag 27.11, på skulen, håpar mange kan hjelpe til med dette. Vi skal og selje kakeboksar. Laurdag 13.12 skal me ha stand på jolemarknaden.

Sjå på årsplanen, speling i Hegglandsgrend er flytta frå 09.12 til 11.12. Der står alle andre spelingar og.